Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni cgoka.hr. Stupanj usklađenosti […]

Postupci u tijeku

Objavljeno: 29.04.2022. CGO Babina gora – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice Ev. broj nabave: 03/2022 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. poslao je dana 29. travnja 2022. godine na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH Obavijest o nadmetanju te Dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave male vrijednosti – Usluga […]

Prethodno savjetovanje

CGO Babina gora – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice Objavljeno 22.03.2022. Ev. broj nabave: 03/2022 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 22. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave male […]

Izvještaji o radu

  Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu može se preuzeti kao XLS datoteka. Izvješće o radu za 2021. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.   Godišnji financijski […]

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu može se […]

Planovi rada

  Plan rada za 2023. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Plan rada za 2022. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Plan rada za 2021. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Plan rada za 2020. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka. Plan rada za 2019. godinu može se preuzeti kao PDF […]

Nadzorni odbor

Sjednice Nadzornog odbora 2022. godine 26. 01. 2022. 1.    Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice2.    Aktualnosti u poslovanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 3.    Razno   11. 04. 2022. 1.    Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice2.    Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2021. godinu3.    Izvješće o nadzoru vođenja […]

Odluke i Zakoni

Odluke Odluka Ministarstva – uvrštenje na listu strateških projekata (pdf preuzmite ovdje) Odluka vijeća EU – o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (pdf preuzmite ovdje)   Zakoni Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije […]