Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projektna dokumentacija

 • Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada Babina Gora (Geoeco-ing d. o. o., 2006.) (pdf preuzmite ovdje)
 • Idejni projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora (IPZ, 2007.)
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi projekt: „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu“ (IPZ, 2010.)
 • Studija utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora na području Grada Karlovca (IPZ, 2011.) (pdf preuzmite ovdje)
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, (IPZ, 2012.)
 • Glavni projekt za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Tehnivo,2013)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Ogulin (IPZ,2016.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2016.)
 • Glavni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Karlovac (IPZ, 2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Podum (Otočac) (Maxicon, 2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša CGO Babina gora (Maxicon,2018.) (pdf prezumite ovdje)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Podum (Otočac)- (Pangeo Projekt, 2018.)
 • Elaborat zaštite okoliša Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
 • Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO Babina gora (Pangeo Projekt,2018.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
 • Studija Izvedivosti (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis, 2018.)
 • Projektna aplikacija (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis,2018)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2019.)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Podum (Pangeo, 2019.)
 • Dokumentacija o nabavi usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora. (Heland Consulting, 2019)
 • Dokumentacija o nabavi usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora. (Vododer 2019.)
 • Dokumentacija o nabavi za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU (Maxicon, 2019.)
 • Stručna podloga za razmatranje usklađenosti uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa zahtjevima Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1147 od 10. kolovoza 2018. godine (Maxicon 2020.)
 • Glavni projekt za etapu 1, faza 1.2., izgradnja interne pristupne prometnice od granice obuhvata zahvata do ulaznih vrata CGO sa svom potrebnom infrastrukturom (Tehnomodus, 2020.)