Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, koji je stupio na snagu 23. studenoga 2023. (NN 137/2023). Sažete izmjene i dopune navode se u nastavku.

Pravilnikom se propisuju:
– postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže
– uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom
– zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže
– zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže
– način i uvjeti označavanja ambalaže
– obveza vođenja evidencije i dostave izvješća
– obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu
– mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastanka otpadne ambalaže te ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i smanjenje konačnog zbrinjavanja otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.

Proizvođač proizvoda koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade dužan je označiti ambalažu proizvoda sukladno ovom Pravilniku do 23. 11. 2023.

Iznosi naknada za sakupljanje otpadne ambalaže propisani Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine, br. 97/05, 115/05, 111/06, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11, 126/11, 38/13 i 86/13) prestaju važiti 23. 5. 2024.

Prestaju važiti:
– Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine, br. 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 i 144/20) osim Priloga II., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji ostaju na snazi do 23. 5. 2024.
– Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13), osim odredbi članka 25. stavaka 7., 8., 9. i 10. koje ostaju na snazi najkasnije do 23. 12. 2023.

Cjelovita verzija Pravilnika dostupna je na poveznici.

Foto: Unsplash/Teslariu Mihai