Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta, koja je stupila na snagu 19. listopada 2023. (NN 120/2023). Sažete izmjene i dopune navode se u nastavku.

Radi smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjenja količine otpada koji se odlaže te povećanja količina oporabljenog otpada i odvojeno sakupljenog otpada u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, te kako bi se osiguralo da se odlažu samo nužne količine miješanog komunalnog otpada odnosno da se odlaganje ograniči na najmanju moguću mjeru, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će jedinicama lokalne samouprave sufinancirati nabavu opreme i uređaja za obradu komunalnog otpada.

Jedinice lokalne samouprave su obvezne do 31. 3. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja izvješće o provedenim mjerama i aktivnostima sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja, recikliranja i oporabe otpada.

Radi osiguranja razmjernosti usmjeravanja odlaganja miješanog komunalnog otpada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, na području kojih se nalazi odlagalište koje zaprima miješani komunalni otpad, sklopiti dodatak postojećem ugovoru o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada radi sufinanciranja 90 posto troškova nužnog povećanja kapaciteta odlagališta za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a koji kapaciteti će se koristiti do početka rada odgovarajućeg centra za gospodarenje otpadom.

Osoba koja upravlja odlagalištem koje zaprima miješani komunalni otpad obvezna je, na temelju snimke raspoloživih kapaciteta za odlaganje, jednom godišnje do 31. 1. tekuće godine dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podatke o preostalom kapacitetu za odlaganje na dan 31. 12. prethodne godine.

Cjelovita verzija Odluke dostupna je na poveznici.

Foto: Pixabay, TheDigitalArtist