Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Temeljem zahtjeva Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je dana 9. travnja 2018. godine Rješenje KLASA: UP/I-351-03/18-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Babina gora – izmjena zahvata izgradnje.

Navedenim Rješenjem utvrđeno je da za izmjenu zahtjeva izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju o objedinjenim uvjetima okoliša od 20. prosinca 2011. godine.

Rješenjem je utvrđeno i da za izmjenu zahvata nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Rješenje je objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva Zaštite okoliša i energetike (http://mzoip.hr/doc/13042018_-_rjesenje_ministarstva_od_9_travnja_2018_godine.pdf),na kojima je objavljen i Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio MAXICON d.o.o. iz Zagreba, Kružna 22.