Plan nabave

eu fond

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora
sufinancira se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

O Projektu

Lokacija centra za gospodarenje otpadom Babina gora odabrana je 29.06 2006. godine odlukom Županijske skupštine.

Realizacija Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora započela je 2011. godine izradom Studije utjecaja na okoliš za ishođenjem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora (u daljnjem tekstu Projekt) ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine).

Projekt uključuje projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina gora na području grada Karlovca i izgradnju 4 pretovarne stanice (Karlovac, Ogulin, Slunj i Otočac/Podum).

Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova Projekta je 270.490.490 Kuna bez PDV-a. Projekt će se financirati sredstvima fondova Europske unije 72,34% (195.672.384,43 kuna), sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 17,66% (47.769.056,57 kuna ) te sredstvima članova Društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 10,00% (27.049.049 kuna ).

Svrha Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora je usklađivanje sa Direktivom 1999/31 o odlagalištima otpada, a time i doprinos ispunjavanju uvjeta iz Pristupnog ugovora EU i RH vezanih uz smanjenje količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt je u skladu, odnosno proizlazi iz sljedećih dokumenta/akata:

 • - Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) ciljevima 2. Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i 3. Smanjivanje rizika od otpada, te smjernicama, iz točke 4.2.1. Komunalni otpad, o potrebi osiguranja građevina za gospodarenje otpadom, konkretno CGO-a sa svrhom obrade otpada i smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta
 • - Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) (u daljnjem tekstu: PGO RH 2017-2022.), Mjera 1.4.5 – Izgradnja centara za gospodarenje otpadom
 • - Odluke Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017.-2022. od 25. svibnja 2017. (br. 15.6. Priprema projekta i izgradnja CGO Babina gora)
 • - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje od 2014.-2020. godine (u daljnjem tekstu: OPKK), Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta koji u opisu aktivnosti Specifičnog cilja 6i1 navodi izgradnju nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući CGO-e
 • - Lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom.

Za Projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom Babina gora izrađena je Studija izvedivosti s analizom varijantnih rješenja za odabir optimalnog rješenja sakupljanja otpada, tokova otpada i obrade otpada prije odlaganja.

Iz definiranog modela/rješenja sustava gospodarenja otpadom, ovim projektom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

1. Obrada miješanog komunalnog otpada (MKO) u CGO koja podrazumijeva:

 • - mehaničko odvajanje komponenti miješanog komunalnog otpada pri čemu je izlaz sa mehaničke obrade: materijali za oporabu (papir/karton, plastika, metal (Al i Fe)), gorivo iz otpada (GIO), te biorazgradivi otpad,
 • - aerobna biološku obradu (kompostiranje) mehanički izdvojenog biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada s proizvodnjom kompostu sličnog proizvoda (stabilata),
 • - aerobna biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

2. Odlaganje obrađenog neopasnog otpada na odlagalište u CGO

Prethodno navedenim aktivnostima obuhvaćenim ovim projektom, odnosno mehaničkom obradom MKO (sekundarnom selekcijom otpada) u CGO-u, odnosno izdvajanjem otpada pogodnog za recikliranje povisit će se udio otpada pogodnog za recikliranje na projektnom području.

Otpad preostao nakon mehaničke obrade u CGO će se aerobno biološki obraditi s ciljem smanjenja nepovoljnih svojstva otpada na najmanju moguću mjeru, a količina za odlaganje na prihvatljivu razinu, što ispunjava zahtjeve Direktive 1999/31/EZ i članka 24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon)

Nadalje, odlagališta neopasnog i inertnog otpada koja su sastavni dio CGO bit će izgrađena sukladno propisima koji odgovaraju današnjim standardima EU.

Izgradnjom postrojenja za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja doprinijeti će se ostvarenju cilja iz članka 55. (2) Zakona o udjelu mase proizvedenog neopasnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliranje. Osim toga, neiskoristivi ostaci obrade građevnog otpada, odlagat će se kao inertni otpad na odlagalištu u CGO.

Uspostavom opisanog sustava, s odvajanjem otpada na mjestu nastanka (u jedinicama lokalne samouprave) i iskorištavanjem preostalog MKO (obrada otpada radi povrata materijala za materijalnu i energetsku oporabu) te smanjenjem količine otpada i njegovih nepovoljnih svojstava na okoliš ispunit će se zahtjevi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Specifični ciljevi Projekta su:

 • odvajanje otpada pogodnog za recikliranje (materijalnu i energetsku oporabu)
 • obrada odvojeno sakupljenog biootpada (proizvodnjom komposta)
 • stabilizacija biološkom obradom biorazgradivog otpada iz MKO u svrhu doprinosa smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja nepovoljnih učinaka odloženog otpada na okoliš
 • obrada i priprema za ponovnu uporabu građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata

Lokacija CGO Babina gora je k.č. br. 1652/2 k.o. Vukmanić, upisana u zk. ul. br. 568 u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, u vlasništvu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sastavni dio Centra za gospodarenje otpadom su i 4 Pretovarne stanice, od čega tri u Karlovačkoj županiji ( Karlovac, Slunj i Ogulin) i jedna u Ličko-senjskoj županiji ( Otočac).

Potrebna je slijedeća infrastruktura:

 • Pristupna prometnice prema Centru za gospodarenje otpadom
 • CGO Babina Gora treba biti priključen na SN (srednjenaponsku) elektroopskrbnu mrežu
 • Lokacija mora biti povezana s mrežom za opskrbu pitkom vodom
 • Na lokaciji CGO-a ne postoji kanalizacijska mreža. Planira se pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do visokog stupnja čistoće, nakon čega se može vratiti u opticaj kao industrijska voda, a eventualni višak odvozit će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Karlovac.

Centar će biti dimenzioniran za obradu do 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

Glavne tehnološke jedinice/procesi u CGO Babina gora obuhvaćaju:

 • Mehaničko-biološku obradu ostatnog miješanog komunalnog otpada
 • Biološku obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
 • Mehaničku obradu građevnog otpada
 • Mehaničku obradu glomaznog otpada
 • Odlagališta otpada ( odlagalište neopasnog otpada i odlagalište inertnog otpada)

Emisije u zrak i vode koje nastaju radom navedenih tehnoloških jedinica/procesa obrađuju se:

 • Sustavom za otprašivanje i uklanjanje neugodnih mirisa iz MBO postrojenja
 • Sustavom za prikupljanje i obradu odlagališnog plina
 • Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 Do sada je izrađena slijedeća dokumentacija :

 • Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada Babina Gora (Geoeco-ing d. o. o., 2006.)
 • Idejni projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora (IPZ, 2007.)
 • Tehničko-tehnološko rješenje za novi projekt: „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora u Karlovcu“ (IPZ, 2010.)
 • Studija utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora na području Grada Karlovca (IPZ, 2011.)
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, (IPZ, 2012.)
 • Glavni projekt za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Tehnivo,2013)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Ogulin (IPZ,2016.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2016.)
 • Glavni projekt Pretovarne stanice Ogulin (IPZ,2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Karlovac (IPZ, 2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Podum (Otočac) (Maxicon, 2017.)
 • Elaborat zaštite okoliša CGO Babina gora (Maxicon,2018.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Podum (Otočac)- (Pangeo Projekt, 2018.)
 • Elaborat zaštite okoliša Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
 • Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO Babina gora (Pangeo Projekt,2018.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2018.)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Karlovac (IPZ, 2018.)
 • Studija Izvedivosti (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis, 2018.)
 • Projektna aplikacija (Zajednica ponuditelja Procurator Vastitatis,2018)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Slunj (Hidroplan, 2019.)
 • Glavni projekt pretovarne stanice Podum (Pangeo, 2019.)
 • Dokumentacija o nabavi usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora. (Heland Consulting, 2019)
 • Dokumentacija o nabavi usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora.( Vododer 2019.)
 • Dokumentacija o nabavi za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Babina gora sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU (Maxicon, 2019.)

Ishođena su slijedeća Rješenja i dozvole :

 • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 20.12.2011.)
 • Potvrda glavnog projekta za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Karlovac,25.02.2014.)
 • Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 04.04.2014.). Lokacijska dozvola je izdana na rok od dvije godine. Temeljem članka 150. Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13 i 65/17)
  Rok važenja lokacijske dozvole prestao je teći podnošenjem zahtjeva za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (07. 05. 2015.) te nastavio teći danom donošenja Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu RH (31. svibnja 2017.)(Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 27.10.2017. godine KLASA 350-01/17-02/392)
 • OPUO rješenje za PS Ogulin od 16.9.2016. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/16-08/96)
 • Lokacijska dozvola za PS Ogulin (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, 14.02.2017.)
 • OPUO rješenje da za izmjenu zahvata CGO Babina gora nije potrebno provesti postupak PUO od 9.4.2018. (KLASA: UP/I-351-03/18-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11)
 • OPUO rješenje za PS Karlovac od 8.5.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/17-08/305,)
 • OPUO rješenje za PS Slunj od 11.7.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/18-08/67
 • OPUO rješenje za PS Podum od 18.5.2018. (MZOE; KLASA: UP/I 351-03/17-08/382,)
 • Rješenje MGIPU od 13.6.2018. - valjanost lokacijske dozvole produljena za 2 godine računajući od 14.06. 2018. godine (KLASA: UP/I-350-05/16-01/000055, UR.BR. 531-06-1-1-1-18-0005)
 • Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU za CGO i 4 PS
  • - CGO Babina gora od 28.8.2018.(KLASA: 351-03/18-01/19,URBROJ:517-03-1-2-18-6)
  • - PS Karlovac od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-3)
  • - PS Ogulin od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-2)
  • - PS Slunj od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-4)
  • - PS Podum od 20.8.2018. (KLASA: 351-03/18-01/19, URBROJ: 517-03-1-2-18-5)
 • Mišljenje nadležnog tijela o usklađenosti s NATURA 2000 za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- od 9.8.2018. ( MZOE,KLASA: 612-07/18-61/05,URBROJ: 517-05-2-2-18-2)
 • Izjava nadležnog tijela za gospodarenje vodama o sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama od 06.09.2018. za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- (MZOE; KLASA 325-06/18-01/27; UR. BROJ: 517-07-3-1-1-18-3)
 • Prva izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat Izgradnje CGO Babina gora od 02.10.2018.(MGIPU, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000117, URBROJ: 531-06-1-2-18-0003). Izmjene se odnose na izmjene projekta sukladno OPUO rješenju iz travnja 2018.
 • Lokacijska dozvola za PS Karlovac od 10.7.2018. (Grad Karlovac, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000005,)
 • Lokacijska dozvola za PS Slunj od 22.8.2018. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000029)
 • Građevinska dozvola za PS Ogulin od 15.03. 2019. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA UP/I-361-03/19-01/000031)
 • Građevinska dozvola za PS Slunj od 02.05. 2019. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA UP/I-361-03/19-01/000057)
 • Lokacijska dozvola za PS Podum dozvola od 25.07. 2019. (Ličko-senjska županija/Odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Otočac, KLASA UP/I-350-05/18-01/000004)
 • Građevinska dozvola za PS Karlovac od 12.12. 2019. (Grad Karlovac /Odjel za poslove provedbe dokumenata, KLASA UP/I-361-03/19-01/000112)

 

Pristupna cesta

Potvrda glavnog projekta (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola (pdf preuzmite ovdje)

 

CGO

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (pdf preuzmite ovdje)

Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada "Babina gora" (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom na području grada Karlovca do 2015. godine (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje Ministarstva o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (pdf preuzmite ovdje)

Studija utjecaja na okoliš CGO KAŽUP (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola CGO (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola za PS Ogulin (pdf preuzmite ovdje)

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi radila pravilno i pružila najbolje korisničko iskustvo. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.

Ok