Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Info-edukativni centar

Gospodarenje otpadom u RH

Republika Hrvatska se nacionalnim strateškim i planskim dokumentima obvezala na uspostavu centara za gospodarenje otpadom (CGO) koji su važan dio sustava gospodarenja otpadom. CGO-i su postrojenja više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i postrojenja za obradu komunalnog otpada. Mogu biti županijski ili regionalni, ukoliko svojom djelatnošću služe potrebama više županija.

Infrastruktura CGO-a najčešće se sastoji od:

 • postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja)
 • zgrada potrebnih za rad centra
 • postrojenja za obradu otpadnih voda
 • unutrašnje infrastrukture
 • druge opreme
 • odlagališta neopasnog otpada i odlagališta inertnog otpada
 • pretovarnih stanica.
 

Pretovarne stanice predstavljaju dislocirani ulaz u CGO na kojem se zaprima otpad sakupljen na udaljenim lokacijama unutar obuhvata te se kasnije vozilima većeg kapaciteta zaprimljeni otpad prevozi do CGO na obradu.

Više od 90 stručnjaka sudjelovalo u pripremi projekta CGO Babina gora

U pripremnoj fazi projekta CGO Babina gora sudjelovalo je više od 90 stručnjaka iz različitih područja. Provedeni su potrebni postupci, izrađene stručne podloge i ishođene dozvole bez kojih ne bi bilo moguće pokrenuti projekt izgradnje CGO Babina gora.

Odvajanje, prikupljanje i obrada otpada nakon puštanja u rad CGO Babina gora

1. Otpad će se na području obuhvata projekta  prikupljati odvojeno,  po vrstama; od kućanstava, gospodarstva i ostalih sektora

2. Otpad će, kao i do sada, prikupljati lokalna komunalna društva

3. Prikupljeni miješani komunalni otpad će se preko pretovarnih stanica ili direktno dopremati u CGO Babina gora na obradu

4. Odvojeno prikupljeni biootpad će komunalna društva dovoziti na obradu u CGO Babina gora

5. Obrada otpada u CGO podrazumijeva:

 • mehaničko odvajanje otpada pogodnog za recikliranje, goriva iz otpada te biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada 
 • aerobnu biološku obradu (kompostiranje) mehanički izdvojenog biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada
 • aerobnu biološku obradu (kompostiranje) odvojeno prikupljenog biootpada
 • odlaganje obrađenog neopasnog otpada na odlagalište u CGO.
 

Doprinos CGO-a Babina gora ostvarenju zakonskih ciljeva

 • mehaničkom obradom MKO (sekundarnom selekcijom otpada) u CGO-u, odnosno izdvajanjem otpada pogodnog za recikliranje povisit će se udio otpada pogodnog za recikliranje na projektnom području.
 • otpad preostao nakon mehaničke obrade u CGO će se aerobno biološki obraditi s ciljem smanjenja nepovoljnih svojstva otpada na najmanju moguću mjeru, a količina za odlaganje na prihvatljivu razinu, što ispunjava zahtjeve Direktive 1999/31/EZ i članka 24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon).
 • izgradnjom postrojenja za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja doprinijeti će se ostvarenju cilja iz članka 55. (2) Zakona o udjelu mase proizvedenog neopasnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliranje. Osim toga, neiskoristivi ostaci obrade građevnog otpada, odlagat će se kao inertni otpad na odlagalištu u CGO.
 • uspostavom opisanog sustava, s odvajanjem otpada na mjestu nastanka (u jedinicama lokalne samouprave) i iskorištavanjem preostalog MKO (obrada otpada radi povrata materijala za materijalnu i energetsku oporabu) te smanjenjem količine otpada i njegovih nepovoljnih svojstava na okoliš ispunit će se zahtjevi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.