Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Temeljem zahtjeva Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je dana 2. listopada 2018. godine I. izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izdana je na temelju Idejnog projekta iz svibnja 2018. godine koji je izradio PANGEO PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, izdanih posebnih uvjeta javnopravnih tijela, Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 20. 12. 2011. godine te Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 09. 04. 2018. godine kojim je riješeno da za namjeravane izmjene nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole odnosi se na izmjenu tehnoloških postupaka unutar Centra za gospodarenje otpadom radi povećanja učinkovitosti mehaničko-biološke obrade miješanog otpada skupljenog s područja Karlovačke, sjeveroistočkog dijela Ličko-senjske  i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije te zbog usklađivanja rada Centra s ciljevima i odredbama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine.

I. izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20226).