Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Javna nabava

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u postupcima koje provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga.

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (TED).

Sve obavijesti javne nabave u postupcima javne nabave male vrijednosti objavljuju se u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

Zakon o javnoj  nabavi ne primjenjuje se na nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (jednostavna nabava). Jednostavna nabava provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.