Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Javna tribina na temu „Održivo gospodarenje otpadom“ namijenjena općoj javnosti održana je u organizaciji društva CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS (dalje: KODOS) u četvrtak 2. studenoga 2023. u „Nikola Tesla Experience Center Karlovac“. Građani, ključni dionici i komunalna društva odazvali su se pozivu u velikome broju te su u izravnom kontaktu sa stručnjacima mogli doznati više o tome kako će sustav gospodarenja otpadom u budućnosti funkcionirati na njihovu području.

Publici se uvodno obratila direktorica KODOS-a, Marija Tufeković te je pojasnila svrhu Centra za gospodarenje otpadom (dalje: CGO), a to je zaprimanje miješanog komunalnog otpada na obradu radi izdvajanja sirovina koje se mogu oporabiti, dok će se ostatni dio na siguran način odložiti na uređenom odlagalištu. Nakon puštanja u rad centra i pretovarnih stanica uslijediti će zatvaranje i sanacija odlagališta otpada na području projekta.

Načelnica Sektora za fondove Europske unije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić istaknula je kako su centri neophodni ako želimo zbrinjavati otpad na održivim osnovama te doseći ciljeve EU koji se odnose na stope recikliranja i ponovne uporabe, a na koje smo se kao država obvezali. Voditelj Projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ Dražen Babić je sudionike tribine izvijestio da izgradnja centra i pretovarnih stanica napreduje u skladu s planom. Izvođenje radova na pretovarnim stanicama Slunj, Ogulin i Podum je u završnoj fazi. Za CGO Babina gora ishođene su tri od šest planiranih građevinskih dozvola, projektiranje ključnih faza/objekata (postrojenje za mehaničko-biološku obradu) je u završnoj fazi te se izvode građevinski radovi na internoj prometnici, trafostanici, kao i odlagalištima inertnog i neopasnog otpada.

Voditeljica Ispostave Državnog inspektorata u Karlovcu Jadranka Grbinić govorila je o okolišno-zdravstvenim učincima zatvaranja odlagališta otpada te je istaknula kako je zakonodavni okvir kojim se regulira to područje u Republici Hrvatskoj stroži nego europski.