Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

O nama

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Ostvarenje projekta CGO Babina gora povjereno je CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. (dalje: KODOS).

Ciljevi KODOS-a su:

• izgradnja CGO Babina gora

• upravljanje izgrađenim CGO-om Babina gora

• promicanje i koordinacija aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom.

Sjedište

Karlovac (Grad Karlovac)

Jurja Križanića 30

OIB

97544121118

IBAN

HR 8324 0000 8111 0008 848

Temeljni kapital

510.600,00 kuna / 67.768,27 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena: Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

MBS

020044432

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu.

Nadzorni odbor Društva:

Stjepan Mrežar, predsjednik
Tihomir Mamić, zamjenik predsjednika
Mario Barković, član

Uprava Društva:

Marija Tufeković, direktor

Poslovni udjeli članova Društva

Osnivači/članovi društva

Poslovni udio, u kunama

Poslovni udio, u %

Karlovačka županija

187.200,00

36,66%

Grad Karlovac

125.600,00

24,60%

Ličko-senjska županija

67.000,00

13,12%

Sisačko-moslavačka županija

43.600,00

8,54%

Grad Ogulin

31.900,00

6,25%

Grad Duga Resa

25.600,00

5,01%

Grad Ozalj

16.800,00

3,29%

Grad Slunj

12.900,00

2,53%

Ukupno

510.600,00

100%

Povijest KODOS-a

Tvrtka CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. osnovana  je 20. listopada 2008. godine sa ciljem izgradnje i upravljanja centrom za gospodarenje otpadom, odnosno uspostave, promocije i koordinacije aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007.do 2015. godine (NN 85/07).

Osnivač tvrtke bila je Karlovačka županija. Na skupštini Društva, održanoj 15. rujna 2011. godine donesena je Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. koja se mijenja u Društveni ugovor o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. Temeljem Odluke Skupštine, povećan je temeljni kapital, a zaključivanjem ugovora o pristupanju društvu između dosadašnjeg jedinog člana, Karlovačke županije i novih članova, Društvu su pristupili gradovi i općine iz Karlovačke županije.

Temeljem ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 14.01.2016. općine sa područja Karlovačke županije prenijele su svoje udjele na Karlovačku županiju.

Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala donesene na sjednici Skupštine Društva od 28. 02. 2019. godine, temeljni kapital Društva povećan je sa 400 000,00 kn za 43 600,00 kn na 443 600,00 kn, a novi poslovni udio preuzela je Sisačko – moslavačka županija. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Sisačko – moslavačka županija postala novi član Društva.

Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala donesene na sjednici Skupštine Društva od 29. 04. 2019. godine, temeljni kapital Društva povećan je sa 443 600,00 kn za 67.000,00 kn na 510.600,00 kn, a novi poslovni udio preuzela je Ličko – senjska županija. Na sjednici Skupštine Društva održanoj 19.09.2019. godine donesena je i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Ličko – senjska županija postala novi član Društva.