Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Lokacija centra za gospodarenje otpadom Babina gora odabrana je 29.06 2006. godine odlukom Županijske skupštine.

Realizacija Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora započela je 2011. godine izradom Studije utjecaja na okoliš za ishođenjem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora (u daljnjem tekstu Projekt) ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine).

Projekt uključuje projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina gora na području grada Karlovca i izgradnju 4 pretovarne stanice (Karlovac, Ogulin, Slunj i Otočac/Podum).

Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova Projekta je 270.490.490 Kuna bez PDV-a. Projekt će se financirati sredstvima fondova Europske unije 72,34% (195.672.384,43 kuna), sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 17,66% (47.769.056,57 kuna ) te sredstvima članova Društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 10,00% (27.049.049 kuna ).

Svrha Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora je usklađivanje sa Direktivom 1999/31 o odlagalištima otpada, a time i doprinos ispunjavanju uvjeta iz Pristupnog ugovora EU i RH vezanih uz smanjenje količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt je u skladu, odnosno proizlazi iz sljedećih dokumenta/akata:

Za Projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom Babina gora izrađena je Studija izvedivosti s analizom varijantnih rješenja za odabir optimalnog rješenja sakupljanja otpada, tokova otpada i obrade otpada prije odlaganja.

Iz definiranog modela/rješenja sustava gospodarenja otpadom, ovim projektom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

1. Obrada miješanog komunalnog otpada (MKO) u CGO koja podrazumijeva:

2. Odlaganje obrađenog neopasnog otpada na odlagalište u CGO

Prethodno navedenim aktivnostima obuhvaćenim ovim projektom, odnosno mehaničkom obradom MKO (sekundarnom selekcijom otpada) u CGO-u, odnosno izdvajanjem otpada pogodnog za recikliranje povisit će se udio otpada pogodnog za recikliranje na projektnom području.

Otpad preostao nakon mehaničke obrade u CGO će se aerobno biološki obraditi s ciljem smanjenja nepovoljnih svojstva otpada na najmanju moguću mjeru, a količina za odlaganje na prihvatljivu razinu, što ispunjava zahtjeve Direktive 1999/31/EZ i članka 24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon)

Nadalje, odlagališta neopasnog i inertnog otpada koja su sastavni dio CGO bit će izgrađena sukladno propisima koji odgovaraju današnjim standardima EU.

Izgradnjom postrojenja za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja doprinijeti će se ostvarenju cilja iz članka 55. (2) Zakona o udjelu mase proizvedenog neopasnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliranje. Osim toga, neiskoristivi ostaci obrade građevnog otpada, odlagat će se kao inertni otpad na odlagalištu u CGO.

Uspostavom opisanog sustava, s odvajanjem otpada na mjestu nastanka (u jedinicama lokalne samouprave) i iskorištavanjem preostalog MKO (obrada otpada radi povrata materijala za materijalnu i energetsku oporabu) te smanjenjem količine otpada i njegovih nepovoljnih svojstava na okoliš ispunit će se zahtjevi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Specifični ciljevi Projekta su:

Lokacija CGO Babina gora je k.č. br. 1652/2 k.o. Vukmanić, upisana u zk. ul. br. 568 u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, u vlasništvu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sastavni dio Centra za gospodarenje otpadom su i 4 Pretovarne stanice, od čega tri u Karlovačkoj županiji ( Karlovac, Slunj i Ogulin) i jedna u Ličko-senjskoj županiji ( Otočac).

Potrebna je slijedeća infrastruktura:

Centar će biti dimenzioniran za obradu do 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

Glavne tehnološke jedinice/procesi u CGO Babina gora obuhvaćaju:

Emisije u zrak i vode koje nastaju radom navedenih tehnoloških jedinica/procesa obrađuju se:

 Do sada je izrađena slijedeća dokumentacija :

Ishođena su slijedeća Rješenja i dozvole :

 

Pristupna cesta

Potvrda glavnog projekta (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola (pdf preuzmite ovdje)

 

CGO

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (pdf preuzmite ovdje)

Izvješće o geološkim i hidrogeološkim istražnim radovima za potrebe lokacije odlagališta otpada “Babina gora” (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom na području grada Karlovca do 2015. godine (pdf preuzmite ovdje)

Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje Ministarstva o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (pdf preuzmite ovdje)

Studija utjecaja na okoliš CGO KAŽUP (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola CGO (pdf preuzmite ovdje)

Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole (pdf preuzmite ovdje)

Lokacijska dozvola za PS Ogulin (pdf preuzmite ovdje)