Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) izradilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu (dalje: Izvješće) koje se temelji na podacima iz prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena.

U 2022. godini ukupno je nastalo 1.844.382 t komunalnog otpada, a to predstavlja najveću količinu od 1995. godine kada se krenulo s praćenjem podataka o komunalnom otpadu. U odnosu na godinu ranije, 2021. godinu radi se o povećanju od 4 %. Uzroci porasta mogu se pronaći u porastu vrijednosti gospodarskih pokazatelja, pritom su osobito ojačali pokazatelji ostvarenog turističkog prometa.

Količina komunalnog otpada koja je nastala po stanovniku u godini 2022. iznosila je 474 kg te se radi o najvećoj količini po stanovniku u promatranom razdoblju od 1995. do 2022. godine. Veličina ovog pokazatelja može se objasniti korištenjem popisa stanovnika iz 2021. godine, prema kojem je broj stanovnika značajno niži od procjena broja stanovnika Eurostata koje su korištene u prethodnim godinama, ali spomenutim povećanjem količine ukupno nastalog komunalnog otpada.

Stopa odvojeno sakupljenog komunalnog otpada koji predstavlja sve vrste komunalnog otpada osim miješanog komunalnog otpada, iznosila je 46 % , tj. odvojeno je sakupljeno 844.387 t. U 2021. godini ta stopa je iznosila 43 % čime se nastavlja trend daljnjeg porasta stope odvojenog sakupljanja. Ipak, u posljednje dvije godine je porast stope odvojenog sakupljanja nešto je sporiji, kao posljedica nečistoća koje su u značajnom udjelu prisutne u odvojeno sakupljenom otpadu, posebice u biootpadu, koji se u tom slučaju kategorizira kao miješani komunalni otpad.

Tijekom 2022. godine komunalni otpad odlagao se na 80 odlagališta otpada. Pored 56 % odloženog i 34 % oporabljenog komunalnog otpada, 9 % komunalnog otpada je upućeno u postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada.

MGOR ističe kako je uz porast stope odvajanja komunalnog otpada zadovoljavajuće kvalitete, potrebno nastaviti ulaganja u dodatni razvoj sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te su potrebni poboljšanje postojeće i izgradnja dodatne infrastrukture za obradu sakupljenog otpada (postrojenja za sortiranje, postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, postrojenja za obradu reciklabilnog otpada i dr.).

Cijelo izvješće dostupno je na poveznici.

Izvor: MGOR 12.7.2023. „Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu“