Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 23. travnja 2021. godine održana je 29. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Skupštine gđe. Martine Furdek Hajdin, zamjenice župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije, uz nazočnost predstavnika članova Društva – Grada Karlovca, Grada Ogulina, Grada Duge Rese, Grada Ozlja te Sisačko – moslavačke županije.

Skupštini je podneseno izvješće Uprave o radu Društva u 2020. godini te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti te Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

Skupštini je podneseno izviješće o statusu projekta CGO Babina gora te o aktualnostima u poslovanju Društva.