Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Pod predsjedanjem predsjednika skupštine župana Ivana Vučića u srijedu, 23. studenoga, održana je 14. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije “KODOS” d.o.o..

Skupština Društva donijela je Odluku o odabiru tehnologije Centra za gospodarenje otpadom kojom se tehnologija “Mehaničko odvajanje uz oporabu reciklažnog otpada i goriva iz otpada (RDF) te biološka obrada (aerobno kompostiranje) za proizvodnju proizvoda sličnog kompostu” prihvaća kao tehnologija Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora.

Uprava Društva dužna je provesti sve aktivnosti radi usklađenja i izmjene projektne i druge dokumentacije te ishođenja potrebnih odobrenja i suglasnosti, s ciljem izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, u skladu s odabranom tehnologijom iz ove Odluke.

Donesena je i Odluka o financiranju pristupne ceste Centru za gospodarenje otpadom Babina gora.