Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. otvorene su dana 14. lipnja 2022. godine ponude zaprimljene u postupku javne nabave za Izgradnju četiri pretovarne stanice, ukupne procijenjene vrijednosti nabave za sve četiri grupe nabave 24.054.547,20 kn (bez PDV-a).

Ponude su predala 4 gospodarska subjekta:

ENERGOPROJEKT 88 d.o.o.
AQUATERM d.o.o.
VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.
TEHNO-ELEKTRO d.o.o.

otvaranje ponuda 14062022

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu izvršiti će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te ovlaštenoj osobi naručitelja predložiti donošenje odgovarajuće odluke.