Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U četvrtak 25. svibnja 2023. ključni dionici projekta CGO Babina gora i mediji sudjelovali su u studijskome putovanju u Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije BIKARAC d.o.o. (dalje: BIKARAC) u okviru projekta CGO Babina gora. Svrha putovanja bila je upoznavanje sudionika s funkcioniranjem centra za gospodarenje otpadom koji je već u operativnom radu, a BIKARAC je zoran primjer zato što koristi tehnologiju obrade kakva je predviđena u budućem CGO Babina gora. Kapaciteti obrade približno su slični u oba Centra: godišnji kapacitet obrade u BIKARCU je 40.000 tona miješanog komunalnog otpada, dok će u CGO Babina gora biti 30.000 tona.

Sudionici putovanja imali su priliku obići pogon BIKARCA uz stručno vodstvo voditelja pogona mehaničko-biološke obrade Ante Škarića, a zatim i razgovarati s direktorom društva Robertom Podrugom o operativnim pitanjima i izazovima. BIKARAC je županijski centar koji zaprima na obradu ostatni miješani komunalni otpad s područja Šibensko-kninske županije, pritom približno 75 posto zaprimljenog otpada nastaje u gradu Šibeniku. Među najvećim izazovima sugovornici iz BIKARCA ističu jačanje svijesti o potrebi razdvajanja otpada na pravilan način među građanima. Naime, nepravilno odvojen otpad stvara poteškoće u obradi i u krajnjem slučaju može dovesti do oštećenja strojeva. Na lokaciji centra se sustavno brine o zaštiti okoliša, pa je, među ostalim, u tu svrhu postavljena i meteorološka stanica s ciljem praćenja kvalitete zraka, a jednak će pristup biti primijenjen i u budućem CGO Babina gora.

Sudionici studijskog putovanja obišli su Pretovarnu stanicu Pirovac uz stručno vodstvo voditelja stanice Ivice Klarića te se upoznali s tehničkom i energetskom infrastrukturom, kao i sustavom zaštite okoliša.

Među ključnim dionicima koji su sudjelovali u studijskome putovanju bili su predstavnici županija i gradova osnivača CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. koji su studijsko putovanje ocijenili veoma informativnim i korisnim.