Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U četvrtak 22. rujna i petak 23. rujna 2022. godine, u sjedištu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u Karlovcu, potpisani su ugovori o uslugama nadzora nad izgradnjom Pretovarne stanice Karlovac, Pretovarne stanice Ogulin, Pretovarne stanice Slunj i Pretovarne stanice Podum.

Potpisivanju Ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 1.520.000 kuna (bez PDV-a) u kojem je zaprimljeno 37 ponuda za četiri grupe nabave, a cijena svih ponuda bila je niža od procijenjene vrijednosti nabave.

U navedenom postupku javne nabave kao ekonomski najpovoljnija za Grupu 1 – nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Pretovarne stanice Karlovac izabrana je ponuda ponuditelja SEDRA CONSULTING d.o.o. iz Zagreba, cijena ponude 199.834,00 bez PDV-a. Za grupu 2 – nadzor nad izgradnjom Pretovarne stanice Ogulin sa cijenom ponude od 137.000,00 kn bez PDV-a izabrane je ponuda ponuditelja BOLD d.o.o. iz Zagreba. Ponuda istog ponuditelja sa cijenom od 153.700,00 kn bez PDV-a izabrana je kao ekonomski najpovoljnija za Grupu 4 – nadzor nad izgradnjom Pretovarne stanice Podum. Za Grupu 3 – nadzor nad izgradnjom Pretovarne stanice Slunj izabrana je ponuda ponuditelja URBAN KONZALT d.o.o. iz Zagreba sa cijenom ponude od 162.500,00 kn bez PDV-a.

Ugovore su potpisali, u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković, Vladimir Majer, direktor društva SEDRA CONSULTING d.o.o., Jakov Burazin, direktor društva BOLD d.o.o. te Kristian Mandir, direktor društva URBAN KONZALT d.o.o.

Ove aktivnosti predstavljaju prihvatljivi trošak Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.