Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Grad Karlovac, Čistoća d.o.o. Karlovac i Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. pozivaju građane na edukaciju o razvrstavanju otpada u kućanstvu i „Dan otvorenih vrata sortirnice i reciklažnog dvorišta“.

Edukacija i „Dan otvorenih vrata sortirnice i reciklažnog dvorišta“ održat će se
u četvrtak, 23. ožujka
od 10.00 do 13.00 sati
na Odlagalištu otpada Ilovac (Zagrebačka 17d).