Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projekt

Naziv projekta: „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“

Naziv korisnika: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.

Kratki opis projekta:

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora (dalje: CGO Babina gora) jedan je od 11 centara za gospodarenje otpadom koji predstavljaju strateške projekte Republike Hrvatske.

CGO Babina gora predstavlja suvremenu regionalnu infrastruktura za gospodarenje otpadom koja će služiti organiziranom i gospodarski usmjerenom načinu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području s područja Karlovačke županije, sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio CGO Babina gora su i četiri pretovarne stanice, na lokacijama u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Otočcu.

Ukupna vrijednost projekta: 43.639.606,61 euro

EU sufinanciranje projekta:  25.970.188,39 eura

Razdoblje provedbe projekta: 8. veljače 2018. – 31. prosinca 2023.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha Projekta:

CGO Babina gora je usklađivanje sa Direktivom 1999/31 o odlagalištima otpada, a time stvaranje doprinosa ispunjavanju uvjeta iz Pristupnog ugovora EU i RH vezanih uz smanjenje količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Specifični ciljevi Projekta su:

 • odvajanje otpada pogodnog za recikliranje (materijalnu i energetsku oporabu)
 • obrada odvojeno sakupljenog biootpada (proizvodnjom komposta)
 • stabilizacija biološkom obradom biorazgradivog otpada iz miješenog komunalnog otpada u svrhu doprinosa smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja nepovoljnih učinaka odloženog otpada na okoliš
 • obrada i priprema za ponovnu uporabu građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata.
 

Doprinos društveno-gospodarskom razvoju:

 • sanacija odlagališta otpada, što će poboljšati izgled naselja i krajolika te učiniti područja oko sadašnjih odlagališta atraktivnijim za život
 • kvalitetna komunalna infrastruktura koja će utjecati na očuvanje prirode i okoliša
 • razvijanje novih tržišta gospodarenja otpadom i recikliranja
 • povećanje broja radnih mjesta – nova zapošljavanja.
 

Kapacitet obrade CGO: do 30.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje

Lokacija projekta

Mikrolokacija CGO:

 • Babina gora*, Grad Karlovac
 

Mikrolokacije pretovarnih stanica:

 • Ilovac za Grad Karlovac i okolni gravitacijski prostor
 • Otok Oštarijski za Grad Ogulin i okolni gravitacijski prostor
 • Pavlovac za Grad Slunj i okolni gravitacijski prostor
 • Podum za Grad Otočac i sjeverni dio Ličko-senjske županije.
 

* Lokacija CGO Babina gora je k.č. br. 1652/2 k.o. Vukmanić, upisana u zk. ul. br. 568 u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, u vlasništvu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Obuhvat projekta:

 • CGO Babina gora služit će potrebama 138.777 stanovnika
 • projektom su obuhvaćeni 7 gradova i 22 općine.
 

Tehnologija:

CGO Babina gora koristit će tehnologiju mehaničko-biološke obrade otpada koja je u skladu s direktivama EU. Upotreba ove tehnologije omogućuje veći stupanj recikliranja, ponovnu upotrebu resursa i smanjenje količine stakleničkih plinova.

Za Projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom Babina gora izrađena je Studija izvedivosti s analizom varijantnih rješenja za odabir optimalnog rješenja sakupljanja otpada, tokova otpada i obrade otpada prije odlaganja.

Glavni tehnološki procesi u CGO bit će:

 • mehaničko-biološka obrada miješanog komunalnog otpada
 • biološka obrada (kompostiranje) odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
 • mehanička obrada građevnog otpada
 • mehanička obrada glomaznog otpada
 • odlaganje neopasnog otpada i odlaganje inertnog otpada na uređena odlagališta.
 

Izlazni proizvodi procesa mehaničko-biološke obrade:

 • otpad pogodan za materijalnu oporabu
 • goriva frakcija – gorivo iz otpada
 • proizvod sličan kompostu- obrađeni biorazgradivi otpad izdvojen iz miješanog komunalnog otpada
 • čisti kompost – obrađeni odvojeno prikupljeni biorazgradivi otpad
 

Neophodna infrastruktura:

 • pristupna prometnica prema Centru za gospodarenje otpadom
 • CGO Babina Gora treba biti priključen na SN (srednjenaponsku) elektroopskrbnu mrežu
 • lokacija mora biti povezana s mrežom za opskrbu pitkom vodom
 • na lokaciji CGO-a ne postoji kanalizacijska mreža. Planira se pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do visokog stupnja čistoće, nakon čega se može vratiti u opticaj kao industrijska voda, a eventualni višak odvozit će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Karlovac.
 

Rješenje koje je sigurno za okoliš i ljude

Izgradnja i rad CGO Babina gora odvijat će se po strogim pravilima zaštite okoliša i prirode.

Projektom neće se pogoršati stanje vodnih tijela – procjedne i tehnološke vode će se pročišćavati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti izgrađen u CGO Babina gora. Sustavom  za otprašivanje i uklanjanje neugodnih mirisa iz postrojenja obrađivat će se emisije u zrak. Sastavni dio CGO Babina gora su odlagališta neopasnog i inertnog otpada te će biti izgrađena sukladno propisima koji odgovaraju standardima EU.

Usklađenost projekta CGO sa strateško-planskom dokumentacijom

Projekt je u skladu, odnosno proizlazi iz sljedećih dokumenta/akata:

 • Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) ciljevima 2. Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i 3. Smanjivanje rizika od otpada, te smjernicama, iz točke 4.2.1. Komunalni otpad, o potrebi osiguranja građevina za gospodarenje otpadom, konkretno CGO-a sa svrhom obrade otpada i smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta
 • Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) (u daljnjem tekstu: PGO RH 2017-2022.), Mjera 1.4.5 – Izgradnja centara za gospodarenje otpadom
 • Odluke Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017.-2022. od 25. svibnja 2017. (br. 15.6. Priprema projekta i izgradnja CGO Babina gora)
 • Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje od 2014.-2020. godine (u daljnjem tekstu: OPKK), Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta koji u opisu aktivnosti Specifičnog cilja 6i1 navodi izgradnju nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući CGO-e
 • Lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom.
 

Ključne točke u projektu CGO Babina Gora

2006. Utvrđena mikrolokacija budućeg CGO-a na Babinoj gori od strane Skupštine Karlovačke županije

2008. Osnovana tvrtka CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

2011. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

2014. Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

2015. Projekt CGO Babina gora uvršten na listu strateških investicijskih projekata RH

2018. Potpisan Ugovor o darovanju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju CGO Babina
           gora

 I. izmjene i dopune Lokacijske dozvole

2019. Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava (izrađene Studija izvedivosti projekta i
           Projektna prijava)

 Građevinske dozvole za PS Karlovac, PS Ogulin i PS Slunj

2020. Potpisan ugovor o sufinanciranju provedbe projekta iz sredstava kapitalne
           pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2021. Građevinska dozvola za etapu 1, faza 1.2., izgradnja interne pristupne prometnice

 Građevinska dozvola PS Podum

2022. Potpisan ugovor o projektiranju i izgradnji CGO Babina gora

2023. Potpisani ugovori o izgradnji 4 pretovarne stanice