Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Rješenja i dozvole

 • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 20.12.2011.) (pdf preuzmite ovdje)
 • Potvrda glavnog projekta za gradnju prilazne prometnice i prateće infrastrukture (Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Karlovac,25.02.2014.) (pdf preuzmite ovdje)
 • Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 04.04.2014.). Lokacijska dozvola je izdana na rok od dvije godine. Temeljem članka 150. Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13 i 65/17) (pdf preuzmite ovdje)
  Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 16.5.2016.) (pdf preuzmite ovdje)
  Rok važenja lokacijske dozvole prestao je teći podnošenjem zahtjeva za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (07. 05. 2015.) te nastavio teći danom donošenja Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu RH (31. svibnja 2017.)(Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 27.10.2017. godine KLASA 350-01/17-02/392)
 • OPUO rješenje za PS Ogulin od 16.9.2016. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/16-08/96) (pdf preuzmite ovdje)
 • OPUO rješenje da za izmjenu zahvata CGO Babina gora nije potrebno provesti postupak PUO od 9.4.2018. (KLASA: UP/I-351-03/18-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11) (pdf preuzmite ovdje)
 • OPUO rješenje za PS Karlovac od 8.5.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/17-08/305) (pdf preuzmite ovdje)
 • OPUO rješenje za PS Slunj od 11.7.2018. (MZOE, KLASA: UP/I 351-03/18-08/67) (pdf preuzmite ovdje)
 • OPUO rješenje za PS Podum od 18.5.2018. (MZOE; KLASA: UP/I 351-03/17-08/382) (pdf preuzmite ovdje)
 • Rješenje MGIPU od 13.6.2018. – valjanost lokacijske dozvole produljena za 2 godine računajući od 14.06. 2018. godine (KLASA: UP/I-350-05/16-01/000055, UR.BR. 531-06-1-1-1-18-0005) (pdf preuzmite ovdje)
 • Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU za CGO i 4 PS
 • Mišljenje nadležnog tijela o usklađenosti s NATURA 2000 za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- od 9.8.2018. ( MZOE,KLASA: 612-07/18-61/05,URBROJ: 517-05-2-2-18-2) (pdf preuzmite ovdje)
 • Izjava nadležnog tijela za gospodarenje vodama o sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama od 06.09.2018. za projekt CGO Babina gora i 4 PS (Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum)- (MZOE; KLASA 325-06/18-01/27; UR. BROJ: 517-07-3-1-1-18-3) (pdf preuzmite ovdje)
 • Prva izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat Izgradnje CGO Babina gora od 02.10.2018.(MGIPU, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000117, URBROJ: 531-06-1-2-18-0003). Izmjene se odnose na izmjene projekta sukladno OPUO rješenju iz travnja 2018. (pdf preuzmite ovdje)
 • Građevinska dozvola za PS Ogulin od 15.03. 2019. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA UP/I-361-03/19-01/000031) (pdf preuzmite ovdje)
 • Građevinska dozvola za PS Slunj od 02.05. 2019. (Karlovačka županija/Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA UP/I-361-03/19-01/000057) (pdf preuzmite ovdje)
 • Građevinska dozvola za PS Karlovac od 12.12. 2019. (Grad Karlovac /Odjel za poslove provedbe dokumenata, KLASA UP/I-361-03/19-01/000112) (pdf preuzmite ovdje)
 • Građevinska dozvola za PS Podum od 03.11.2021. (LIčko-senjska županija/Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, KLASA UP/I-361-03/20-01/000003) (pdf preuzmite ovdje)
 • Građevinska dozvola za Etapu 1, Fazu 1.2. – izgradnja interne pristupne prometnice od obuhvata zahvata do ulaznih vrata CGO sa svom potrebnom infrastrukturom od 16.04.2021. (Republika Hrvatska/Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine/Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja/Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA UP/I-361-03/20-01/000154). (pdf preuzmite ovdje)
 • Odluka Ministarstva – uvrštenje na listu strateških projekata (pdf preuzmite ovdje)