Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Temeljem odredbe članka 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o., Karlovac, Jurja Križanića 30, kao javni naručitelj objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj, a na temelju izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.