Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U srijedu 27. rujna 2023. godine članovi Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbora za proračun i financije Županijske skupštine Karlovačke županije te Odbora za financije, gradski proračun i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Karlovca, u pratnji direktorice Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. posjetili su Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije Bikarac d.o.o. (dalje: CGO Bikarac).

CGO Bikarac je u operativnom radu te koristi tehnologiju obrade otpada kakva je predviđena u budućem CGO Babina gora. Kapaciteti obrade približno su slični u oba Centra: godišnji kapacitet obrade u CGO Bikarcu je 40.000 tona miješanog komunalnog otpada, dok će u CGO Babina gora biti 30.000 tona.

Vijećnici su obišli  pogon CGO Bikarca uz stručno vodstvo voditelja pogona mehaničko-biološke obrade Ante Škarića te razgovarali s direktorom društva Robertom Podrugom o operativnim pitanjima i izazovima. CGO Bikarac je županijski centar koji zaprima na obradu ostatni miješani komunalni otpad s područja Šibensko-kninske županije. Među najvećim izazovima sugovornici iz CGO Bikarca istaknuli su jačanje svijesti o potrebi razdvajanja otpada na pravilan način među građanima. Naime, nepravilno odvojen otpad stvara poteškoće u obradi i u krajnjem slučaju može dovesti do oštećenja strojeva. Na lokaciji Centra se sustavno brine o zaštiti okoliša pa je, među ostalim, u tu svrhu postavljena i meteorološka stanica s ciljem praćenja kvalitete zraka, a jednak će pristup biti primijenjen i u budućem CGO Babina gora.

Vijećnici su ovaj posjet ocijenili vrlo informativnim i korisnim.