Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković predstavila je izvješće o radu za 2022. godinu na 16. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije, održanoj u petak, 7. srpnja 2023. godine.

Izvješće je već ranije prihvatila Skupština Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2023. godine. Izvijestila je prisutne vijećnike o aktivnostima u 2022. godini, koje su rezultirale početkom radova na izgradnji CGO Babina gora i izgradnji pretovarnih stanica.

O trenutnom stanju na terenu rečeno je da postoji pet aktivnih gradilišta; četiri pretovarne stanice i CGO Babina gora. S radovima na pretovarnim stanicama započeto je krajem veljače 2023., a s obzirom na dobar napredak na njih tri (Ogulin, Slunj i Otočac) očekuje se da će biti gotove u roku te da će do kraja veljače 2024. godine imati uporabnu dozvolu. Na lokaciji pretovarne stanice u Karlovcu prilikom početka radova utvrđeno je loše temeljno tlo te se trenutno radi izmjena projekta temeljenja, nakon čega će se nastaviti s radovima.

Radovi na samom Centru odvijaju se prema predviđenoj dinamici te bi, sukladno ugovoru, CGO Babina gora 1. studenoga 2025. godine trebao krenuti u probni rad, a 1. svibnja 2026. godine u puni rad.

Foto: Karlovačka županija